دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها ارائه آخرین اخبار ، اطلاعات و آموزش در حوزه آنتی ویروس ها Durantash Information Security News Agency www.DISNA.ir http://www.disna.ir 2019-06-27T10:54:38+01:00 text/html 2019-06-27T05:20:40+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir توضیحات دورانتاش درباره برخی اخبار دیجیاتو http://www.disna.ir/post/6348 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش دیسنا ، وب سایت دیجیاتو از وب سایتهای پربازدید در حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی محسوب می شود.</font></div><div align="justify"><br><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/4ba9cf8e79924d1da4b199f662b64948/8f34c9e34a28424cbfd3496e831ed56c.jpeg" alt="https://akhbarrasmi.com/Content/files/4ba9cf8e79924d1da4b199f662b64948/8f34c9e34a28424cbfd3496e831ed56c.jpeg"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="218" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></span></span></font></a></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">متاسفانه شاهد انتشار برخی اخبار و گزارشات حاوی مطالب نادرست و اشتباه در وب سایت دیجیاتو هستیم که باعث می شود تا کاربران به این وب سایت بی اعتماد شوند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در رابطه با انتشار برخی از اخبار نادرست ، <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> توضیحاتی به شرح زیر ارائه دادند.</font><br></div> text/html 2019-06-26T06:35:02+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir نقص امنیتی در سیستم حفاظتی کسپرسکی و بای پس شدن آنتی ویروس http://www.disna.ir/post/6347 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img src="https://blog.silentsignal.eu/wp-content/uploads/2019/06/kaspy_calc.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا، یک محقق امنیتی نقص امنیتی در سیستم حفاظت از خود ( Self- Defense ) آنتی ویروس های کسپرسکی شناسایی کرده است که میتوان به راحت آنتی ویروس های این شرکت روسی را دور زد ( بای پس کرد ).</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">وظیفه ویژگی حفاظت از خود آنتی ویروس ( Self-Defense ) ، حفاظت از فایلها و غیر فعال کردن آنتی ویروس در برابر ویروس ها و تهدیدات سایبری است.</font></font></div> text/html 2019-06-24T09:15:33+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ممنوعیت استفاده از کسپرسکی برای کارمندان مایکروسافت http://www.disna.ir/post/6346 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img src="https://venturebeat.com/wp-content/uploads/2018/07/microsoft-logo.jpg?fit=400%2C200&amp;strip=all" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="216" height="44"><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی <b><a href="http://www.durantash.com" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a></b>، کمپانی میکروسافت استفاده از برخی نرم افزارها و سرویس ها را برای کارمندانش ممنوع کرد.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">براساس اطلاعاتی که هم اکنون به شکل رسمی تایید نشده، شرکت مایکروسافت استفاده از سرویس ها و نرم افزارهایی مانند Slack " اسلک " و آنتی ویروس های شرکت کسپرسکی ( Kaspersky ) را برای کارمندانش ممنوع کرد.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">میکروسافت علت این ممنوعیت ها را مسائل امنیتی عنوان کرده.</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><a href="https://www.gadgetsnow.com/slideshows/microsoft-has-banned-its-employees-from-using-these-products/photolist/69923347.cms" target="_blank" title=""><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">منبع خبر </font></font></a></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">اخبار مرتبط : <br></font></font></div><div align="justify"><br><div class="div18"><font class="text6" size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/6339" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها">شاتل هم فروش آنتی ویروس های کسپرسکی را متوقف کرد.</a><br></font></div><div class="div18"><br></div><div class="div18"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</font></font></font></div></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></a></font></font></div></font></font></font></font></font></font><br><font class="text6" size="2" face="Mihan-Iransans"></font></div></div> text/html 2019-06-24T05:04:41+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir توضیحات شرکت دورانتاش درباره شناسایی باج افزارها http://www.disna.ir/post/6345 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> رشد خیره کننده حملات ویروس های باج افزار ( باجگیر ) که به لاتین Ransomware گفته می شوند، باعث شده تا شرکتهای امنیتی و فروشنده آنتی ویروس برای بازاریابی و فروش محصولاتشان به طور خاص بر روی ویژگی شناسایی باج افزارها تبلیغات خاصی داشته باشند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://media2.govtech.com/images/940*529/shutterstock_599408072.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در این بین برخی شرکتهای فروشنده آنتی ویروس مدعی هستند که فقط محصول یا محصولاتی که توسط آنها ارائه می شود، قابلیت شناسایی و حفاظت در برابر باج افزارها را دارند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">توضیحات <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> درباره برخی ادعاها در خصوص باج افزارها ( Ransomware )</font></font></b></div><br> text/html 2019-06-18T22:25:53+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شرکت Blackpoint Cyber هم تکنولوژی های Webroot را انتخاب کرد. http://www.disna.ir/post/6344 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شرکت امنیتی Blackpoint Cyber ، تکنولوژی ها و محصولات حفاظتی شرکت وبروت ( Webroot ) را با برخی محصولاتش <a href="https://www.webroot.com/us/en/about/press-room/releases/webroot-integration-with-blackpoint" target="_blank" title="">تلفیق</a> خواهد کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://blackpointcyber.com/wp-content/uploads/2018/12/bp_logo.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div><img src="http://itwatchit.com/wp-content/uploads/2016/05/webroot.jpg" alt="" width="553" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0" align="bottom"></div></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وبروت " Webroot " سازنده سبکترین و کم حجم ترین آنتی ویروس های دنیاست و هم اکنون دهها شرکت از جمله غول های فناوری از جمله سیسکو سیستمز ، زایکسل، اچ پی ، اف 5 ، آروبا ، پالوآلتو و .. از محصولات و تکنولوژی های این شرکت استفاده میکنند.</font></div> text/html 2019-06-15T05:55:45+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir نصب جدیدترین آپدیت آنتی ویروس های بسیار سبک Webroot ( وبروت ) http://www.disna.ir/post/6343 <font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همانطور که در <a href="http://www.disna.ir/post/6342" target="" title="">این خبر</a> اعلام کردیم کمپانی مطرح آنتی ویروس وبروت ( Webroot ) ، جدیدترین آپدیت برای آنتی ویروس های ویندوزی و اپل مکینتاشی را در ماه ژوئن 2019 ارائه کرد.</font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font class="text4"><div><img src="http://itwatchit.com/wp-content/uploads/2016/05/webroot.jpg" alt="" width="553" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0" align="bottom"></div></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">جدیدترین نسخه های ارائه آنتی ویروس های وبروت برای سیستم عامل های ویندوزی به شماره 9.0.26.61 و برای سیستم عامل اپل مکینتاش به شماره 9.0.10.18 ارائه شده است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر به هر دلیلی هنوز آپدیت بر روی آنتی ویروس های شما اعمال نشده است کافیست فایل های زیر را دانلود و اجرا کنید.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://anywhere.webrootcloudav.com/zerol/wsainstall.exe" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آخرین نسخه آنتی ویروس های Webroot برای ویندوز</font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://anywhere.webrootcloudav.com/zerol/wsamac.dmg" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آخرین نسخه آنتی ویروس های Webroot برای اپل مکینتاش</font></a></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">نسخه های اصلی و معتبر آنتی ویروس های وبروت در ایران توسط <b><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a></b> ارائه می شوند.</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">از جمله رقبای شرکت وبروت میتوان به شرکت های نورتون سایمنتک، ترندمیکرو " پی سی سیلین "، بیت دیفندر، کسپرسکی ، ایست " نود32 " و آویرا اشاره کرد.</font></font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"><img src="https://assets.pcmag.com/media/images/501454-webroot-secureanywhere-internet-security-complete-main-window.jpg?thumb=y&amp;width=740&amp;height=518" alt="" width="552" vspace="0" hspace="0" height="385" border="0" align="bottom"><br></span></b></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-Iransans">یادداشتهای مرتبط :</font></font></font></font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://www.disna.ir/post/category/8" target="_blank" title="دیسنا : وب سایت خبری و آموزشی آنتی ویروس ها">اخبار سبکترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا در دیسنا</a></b></font></font></font></font><br><br><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span></span></font></font><br><br></div><p align="justify"><font size="2"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></p></font><br><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font></font></div></font> text/html 2019-06-12T08:25:44+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جدیدترین آپدیت آنتی ویروس های Webroot منتشر شد. ( ژانویه 2019 ) http://www.disna.ir/post/6342 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> کمپانی مطرح آنتی ویروس وبروت ( Webroot ) ، جدیدترین آپدیت برای آنتی ویروس های ویندوزی و اپل مکینتاشی را ارائه کرد.</font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font class="text4"><div><img src="http://itwatchit.com/wp-content/uploads/2016/05/webroot.jpg" alt="" width="553" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0" align="bottom"></div></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">جدیدترین نسخه های ارائه آنتی ویروس های وبروت برای سیستم عامل های ویندوزی به شماره 9.0.26.61 و برای سیستم عامل اپل مکینتاش به شماره 9.0.10.18 ارائه شده است.</font></div><br> text/html 2019-06-11T03:43:26+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir چه شرکت هایی از تستهای آنتی ویروس های ویندوزی AV-TEST خارج شده اند؟ http://www.disna.ir/post/6341 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وب سایتها و موسسات بسیاری نرم افزارهای آنتی ویروس خانگی و تحت شبکه را تست و مقایسه کرده و نتایج را منتشر میکنند.</font></div><div align="justify"><br><img src="https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/en/business/technologies/competitive-benchmarks/real-world-protection/av-test-claim-2.jpg" alt="https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/en/business/technologies/competitive-benchmarks/real-world-protection/av-test-claim-2.jpg"></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">از جمله این وب سایت ها میتوان به VB100, AV-TEST , AV-Comparatives , PC MAG , NSS Labs , SE Labs , Forrester Wave , IDC , Market Share, را نام برد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br></div> text/html 2019-06-08T05:14:13+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شاتل صفحات کسپرسکی را از وب سایتش حذف کرد. http://www.disna.ir/post/6340 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="margin-right: 6px;"><img src="http://www.shatel.ir/PortalData/Subsystems/StaticContent/uploads/Image/general/rtl/logo.png" width="66" height="83" border="0"></span></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="216" height="44"><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا، شرکت اینترنتی شاتل که حدود 10 روز پیش ارتباط با کسپرسکی را قطع و فروش آنتی ویروس هایش را متوقف کرد، روز گذشته صفحات مربوط به معرفی آنتی ویروس های این شرکت روسی را از وب سایتش حذف کرد.</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">شرکت کسپرسکی طی 11 سال اخیر صدها نماینده خود را از دست داده و شرکت اینترنتی شاتل، بعد از شرکتهای <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">دورانتاش</a>، آواژنگ سیستم، کارنما رایانه و های وب ، پنجمین شرکت ایرانی است که ارتباط با این شرکت روسی را قطع میکند.</font></font></div> text/html 2019-06-05T06:14:08+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شاتل هم فروش آنتی ویروس های کسپرسکی را متوقف کرد. http://www.disna.ir/post/6339 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت شاتل فروش و عرضه آنتی ویروس های کسپرسکی را متوقف کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Shatel Leave Kaspersky.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Shatel is Internet Service Provider &amp; Comunication<br></font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="margin-right: 6px;"><img src="http://www.shatel.ir/PortalData/Subsystems/StaticContent/uploads/Image/general/rtl/logo.png" width="66" height="83" border="0"></span></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="216" height="44"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">براساس اظهارات برخی نمایندگان شرکت اینترنتی شاتل، این شرکت فروش و تمدید لایسنس آنتی ویروس های روسی کسپرسکی را متوقف کرده است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به این ترتیب شاتل پنجمین شرکت ایرانی است که طی 12 سال اخیر، همکاری با شرکت روسی را متوقف کرده است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت های <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">دورانتاش</a>، آواژنگ سیستم، کارنما رایانه و های وب ( Hiweb ) پیش از شاتل، فروش آنتی ویروس های کسپرسکی را متوقف کردند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</font></font></font></div></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></a><br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><p><font color="#FFFFFF">کسپرسکی یکی از شرکتهای امنیتی و سازنده&nbsp;آنتی ویروس&nbsp;است که برخی از کاربران اشتباهاً این شرکت و محصولات&nbsp;آنتی ویروس&nbsp;آن را با عناوینی نظیر&nbsp;کسپرسکای،کاسپرسکی،&nbsp;کسپراسکای،&nbsp;کسپراسکای، و یا&nbsp;کاسپراسکای&nbsp;نیز می‌شناسد. به ذکر است مدیرعامل شرکت یوجین&nbsp;کسپرسکی <strong>.</strong></font></p><br><font class="text4"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"></font></font></div></font></font></font></font></font></div> text/html 2019-05-25T07:32:57+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ترندمیکرو درصدر تامین کنندگان امنیت ایمیل های سازمانی قرار گرفت. http://www.disna.ir/post/6338 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کمپانی امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro ) که با نام پی سی سیلین نیز شناخته می شود براساس جدیدترین گزارش موسسه Forrester Wave که با عنوان Forrester Wave™ for Enterprise Email Security, Q2 2019 منتشر شده، مجددآ در صدر تامین کنندگان امنیت سرویس های ایمیل ( پست الکترونیک ) سازمانی قرار گرفت.</font></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a><br></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhWAJMA/cAAHGarJLK422pxHN6flh0gVN7jFFpc2h2fInO7S0tLWy84q2trS02OlFxgZycnDpyjU5ZX2R0e1RdYWFrb3KUon1/gIqMjVt8i5bU8IHG5o6OjpLS7njE5mdtcECFpozQ7Vxpbom91SUqLLi4uG6BikdbZF+EmXbC5WZ+iVNkbD17mZHR7XiEiW5wcTJBR0xvf15xelpgYoOJjITL63mOl4q2yoLK6luTr3ODipDR7trs9G13fE1ibDhMVYOzyVBTVY3Q7ic6QzMzMx4eHgA7XOrq6vDw8MnJyfr6+tbW1vHx8WlpaVpaWj9rhNTU1OTk5OHh4b/O1kFBQU5OTs/m8XW73VxcXJKSklmGmoWFhTw8PKCgoH+drbu7u5aWlktLS9zu95zV7nh4eK/c8eLx+NLS0sPDw2eetnd3d4eHh4iIiKqqqrS0tMfHx2iMnUSOsp/X8UZkcebq6yEnKqWlpdfm7a7b8MLg7tXV1c3j7XS10YGxx+Pj44CAgM/a4IXN7TRfdHmluUqhyzFWaLje75jV8ZTT8DdpgaTZ8GCSqHJyctzn7N/m6ytDT5XU8O/z9SQxN0GHqZTT75+1wg9HZjVkeuHo7C5NXKna8NLk7UeXvh9TcFqz3b3f7lCs2HrA34TM7G+Qoy9fek94jq/CzD9PVk2Ut8fi7jdDSI+pt2CAjz9YY5fT7lSu2rPd73vD5Vlud2RkZHx+f1F/lleCmFGdwma54JXT73vB4Hy51JLT8Few21aJonG/44/Q7ZTS7pXT7mJ5hF213kdHR4PJ6FKPrIPM7EeYwIjM6nW203Slu4XM7H+IjHWux2uRoYPK6Xd8f3qou4/R7llmbHuwyJeZm/j4+H3G6Onp6YTN7VaZuIbM60SQtMvLy2WJm4CqvZDS7mO333zF52OXsPT09G2JlYbN7YDJ6pDC19ra2m2arWeHlYDJ6X7I6aaoqvv7+5jU72GRpqSnqVuFl7y8vFSmzv7+/u71+TBSY0mLq9Pr9U2q14HM7ZrW8evr6////yH/C01lZGlhQmluMS4wOQEjTUIlOns5Qjg1Q0I3MS1CMTczLTQxRDQtQUE0OS04NUFCNjJGMTdBMkF9TUVESUFCSU46JU1CIwAh/wtYTVAgRGF0YVhNUDw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0n77u/JyBpZD0nVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkJz8+PHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSdhZG9iZTpuczptZXRhLycgeDp4bXB0az0nWE1QIHRvb2xraXQgMi45LTksIGZyYW1ld29yayAxLjYnPgo8cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9J2h0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMnIHhtbG5zOmlYPSdodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL2lYLzEuMC8nPgo8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0nJyB4bWxuczp4YXA9J2h0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8nIHhhcDpNZXRhZGF0YURhdGU9JzIwMTktMDUtMTRUMTg6NTI6NDRaJy8+CjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PScnIHhtbG5zOm1ibj0naHR0cDovL25zLmludGVyd292ZW4uY29tL21lZGlhYmluLzEuMC8nPjxtYm46dGFnPiNNQiU6ezlCODVDQjcxLUIxNzMtNDFENC1BQTQ5LTg1QUI2MkYxN0EyQX1NRURJQUJJTjolTUIjPC9tYm46dGFnPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPgo8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIElEPSdodHRwOi8vbnMuaW50ZXJ3b3Zlbi5jb20vbWVkaWFiaW4vMS4wLyc+PGlYOmNoYW5nZXM+PHJkZjpCYWc+PHJkZjpsaT50YWcsMjAxOS0wNS0xNFQxODo1Mjo0NFosMSxjPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6QmFnPjwvaVg6Y2hhbmdlcz48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48L3JkZjpSREY+CjwveDp4bXBtZXRhPgo8P3hwYWNrZXQgZW5kPSd3Jz8+Af/+/fz7+vn49/b19PPy8fDv7u3s6+rp6Ofm5eTj4uHg397d3Nva2djX1tXU09LR0M/OzczLysnIx8bFxMPCwcC/vr28u7q5uLe2tbSzsrGwr66trKuqqainpqWko6KhoJ+enZybmpmYl5aVlJOSkZCPjo2Mi4qJiIeGhYSDgoGAf359fHt6eXh3dnV0c3JxcG9ubWxramloZ2ZlZGNiYWBfXl1cW1pZWFdWVVRTUlFQT05NTEtKSUhHRkVEQ0JBQD8+PTw7Ojk4NzY1NDMyMTAvLi0sKyopKCcmJSQjIiEgHx4dHBsaGRgXFhUUExIREA8ODQwLCgkIBwYFBAMCAQAAIfkEAAAAAAAsAAAAAFgCTAMACP8A/wkcSLCgwYMIEypcyLChw4cQI0qcSLGixYsYM2rcyLGjx48gQ4ocSbKkyZMoU6pcybKly5cwY8qcSbOmzZs4c+rcybOnz59AgwodSrSo0aNIkypdyrSp06dQo0qdSrWq1atYs2rdyrWr169gw4odS7as2bNo06pdy7at27dw48qdS7eu3bt48+rdy7ev37+AAwseTLiw4cOIEytezLix48eQI0ueTLmy5cuYM2vezLmz58+gQ4seTbq06dOoU6tezbq169ewY8ueTbu27du4c+vezbu379/AgwsfTry48ePIkytfzry58+fQo0ufTr269evYs2vfzr279+/gw4v/H0++vPnz6NOrX8++vfv38OPLn0+/vv37+PPr38+/v3/qk3Ah4CRRcMHIP4xwMcl/iDXh4IMQ+uGHgwsKNGETFYYCIYQHXbghhgORMgoRRIjCxSMDefggF6QQ9GEoFQqk4YdNDMSICZuQCOI/Km4Yyj8zfijjhiakgqJBDv4oUBQOcjHQJA76MdCKFiZJ0CMOjgIkjTWGIgoRTYTCBREm/JMKmAweRuKabBIRRRQkOrlknAI10eaaB8F5JxFyTnKnKEfqeWeZAu1Z4pSGLknJnT8KemeNdu5Z556UHFjQl0QMNCaaAplAoqV+rLnJQCRSQpCeWkZ655wCjUnJI5ts/1JjmoU9iKmsUeop5z+6TgrmhnmSiOuDCzJSKoEjEqGknk0I6CmJURRKxCbOrpmKr0L+kyOfUZxJ4iMeLlqilZFmG6mAoYhLKEHPWppsppOa2iqblkYq5bxEXFsusLzCy0UTm3iqIa2I9TqQwf3y6WtDCBO0aYw5yovwpnLq+KTF/0QaLJkDPRstom66SCJCGgtkLBHyEuTtx5gSYSnG/3y5bYUPgyxlyQbB2WqYZP5L8GENI2wwzgo1DPKRQEKb8K56EgrzPxgTfTCdAkHZxL2+frzwQURLvbS0JLZ4spyPkJjKolr+QwqJSv6zqLxes/rPv8aS4vPPhQVN9dcZj//MkNHSikKQn/nyzTfMZXMaN7MLRap13/Ai6bdAmBqUuJahlqiwni3+Q7gfI8qbuOA8kph23HhHpjeZb3ZLteOtR4H1qSSaEPvHT/eKcLKdw7zptZDffuAj4jbxeEGOi+xm7PfivDYRaReUo+BrizKilpta6qmpm95buedmZx27pak/tvqecqrK5qwFOcqmtOx/rSeu27JfqoOYAuprm32ySS35IHuc+tY0q31FihKzG0iy5ga9MQluewNBW8KAFwqltWt/bNpV+Rpzvjulb0/xm5qkoMapOW1uT5vAGqU6Bzn+hWhbx0Ke0kDWpgKiDyHdGxGLRmanWWUOeKarWvj/cjQqDK5JgxtczOqY9jpoMW9jtosd/Gh3QjBVC2VHEtYVXSa+1gGQRyYQV8gCqLzbNS9OXEgXiWJERVJ8iRSZy5ycNvWxkp3MBIlbF+y8mETHLFGEH4xc0fZGkNzRCWHPqhDMvBXIhjwCU20LnvJINjnGWS5OJJKS2cJGOR05SFwfI+LzYoS6PiqRkEJroiATAjhtTUtlnETY8ypWQj0pKW5Ww1rm4pc8kFFSkE8jCBH99qVIDc9QCvvHsyrIxa2ZEjJ/NGEj/0ZIBX6qY5k0nMFgZsm4bYqFiePlDJ0pQ2AeimtrIt2zUCZEKwpoU7PylrAm+UxoonJvQ5vcIJNZ/xDCyelkRUxlMmF2MhuuUiDPix4jy0hPyZnzoPiCXkRn5TFhfqt0a1oX5OppT35qU5V3Op7hrrQtE3BBXBUSqJKeFrVEuU1HXHgXAHtpxDVFq2v6JMjzkikoOYmrIM/qnBjZOEA8cbRg9+RnPvck0lbySIy1A+RAEvcqEsZvWwcqqt/8AFWUsVGSNGzTTfWZyIOcjAidO2uLdtlPtglEpspb1VEP84g3AbCuUSAfXkF1u9Yhbap2TcgjUhGKUXBhdnsliB/ehKI3zW6xeeVRX9801VTEVEF/tRBjFTvZKKAIsgRhhGMR4teDbTaxVxotglpXEMj2da6wja1sZ0vb2v/a9ra4za1ud8vb3vr2t8ANrnCHS9ziGjc5Q0iucpULBYYwIQ0jYcIQNLLc6jY3I0NggkCyixAoiCEBQ0iAGK5bEu7+Iw3aPa5cksuE9rqXCUZgiHlDIl3qZve97Y0vdtM7X4KUAbxfYIIWwkvekZi3vuqNS3Ip0t+PGKHAFllwSKCg3wYLRLpsGIgXhrAEk1D4wtNNMFwkfJAhiIENXwgvdP8hhuWKQSB0SHECVvwPARthCQlgg3TNIGMx6PcfJi6DdKGA4PMOWAs0/keMVZwQEhvExF4A7xKMwOPwTnkgSx6CFrwwEPNaGMghHkgCEkAQLxyZyxoecAKWQN7+eln/DEIeAhSyy4blaiHF5DVCArQg4rI4uSBazq4YBgxdOrRYvHQ4r5bFkOL0CljGOk7uFxg93+yCVwtGQHCLJ53iFadh0Y1GyJ8JEl4OS7fRlO7wPzashSXgeAho9nJ6CzLgRA/kwQNZwhAmPeAX/0PXWhCDdBNwXTfzlwmXNkJ2y/BdE6dhw2j+R52j3eewsBe/sR5Chv+hZz5vN71lmG+LMzxsM4BY1SyG9Xaze10Eh3cgWiBzuGc97hLf973ZNvc/BhztAQsk3vpV9rG/fZA6L5oOZSBInX1d4yGYoc6zpoOJCd5l/rKb4gie8xdyLedqj6W6yvW1lglSZPO2OOEC/xF4w7fd8Dzvet3kRTC/44vrk9/6yyBPrsg3DmKSh5gN+v6HGWRNcYMwe8DJ1cK2pfvjcItB1ygXiBe2bWyYV7znIL5uAmbtcbCM+uoDKXl6UyyGspd9zA3/cZH/HeKXhz3EZgDvohNOdrN/l8xPDvOTZ712BBvBC0tIMXsp/mWCQIENLVb3mO2+aX+Lmute5jnGwzxtaQ/B1l33ut4BzXWxsz3nDfc5rdve+TAbgQ5LQDobkA5yezeZ73qvb9yzmwaEEx3IXBdIGhg+kKGTOedadnyJIT9wsK89ARtv8Y8z75WvFz30k1/+h/ve8ZS7vb+yZ7nlAzwE6S+/y5snNf/sRS/dqOOe8LlvuPnX/Y8v4H0gFC7/rVtd9DkXf/IEaTEU1sx8a4cf7Fh3fko2BDQWbh1Gfej2abFWeukWdBoncQXIYa73eG8negP2Y59WfBYmcV9gfhvWYRuGeUNXexIodeq2b++Xgc93YHo3b9rWf5qHX+2VcNgXZouXaNIVbLpGbNAHYshHaZj2fPX1X4L2auS2aDsIYesmg0xAg+NXgZ+2ZqmXXAnAZbdXELqmZe2VbNw2YJOWg/F1asKmZfr1acHmflu3gumla0tAYzIGg5qXc+ZWg1gGXr5mZlbWbrE3BHEmXj9Gh/9QBq+2dUGHh2umhOsmhwLYg9CXBuD/tWZl8GkvdoUFYQavtmte8GNGkAZq5mMpx4nh5YkD0WxNqAX3J4BlcGQaNnFwiBhrJxkbFnStWBivGBla4G2zaBi12BiZlmKYl4uEsYuMMWcECIzGeIzImIzKuIzM2IzO+IzQGI3SOI3UWI3WWBJdYAVCIARo8AQCkQRTIART0AUFoQRosI1W4I3gKI5JQBBo0I5KkAXo6I3XGB4LIARXkARHsARSoAT/IAXvKI/+mGtTcARHYAVW8A9TsARJsART8I1XIAQL8A9oUJBHMAUJWY/foQT4SBBTgAZHIAQDKZEEQZL/0AVC8ARCcAT/EJJPEJLbOJEmiZIDqZHccY/0/ygQV9CPE9mSQtCOA7EAA7mTITkQK2mUMkmOJ3mUNskdWyAEBfGUAwGOaHAQShCRXXCPSLmVCPkET7AEJtmU2oGSOfkPEamTQpAFB3EEUiAF5FiUAsGU/0CSTxCO3CiXYokdHHkFApEFF9lhFcmSBoGSVzCQKsmSLrmVSrAAT6AEIVmTeYkd95iPYPmTSSAEXZAEmlkQUpAFmpkE3riQDfmQW6mSW3CQ6BaZ2ZGN2wiWW/CU27iNOQmTsSkF/7COUwCUcSmYXSAFQrAEkKma3JEEPSmcxnmcyJmcyrmczNmczvmc0Bmd0jmd1Fmd1nmd2Jmd2rmd3Nmd3vmd4Bme4v85nuRZnuZ5nuiZnuq5nuzZnu75nvAZn/I5n/SpkUbwffVZHF6QYsF2XcSYn8ghXcvFg/8JoMUxdB1nBIRGB3IHa3T2BdAliHvGZoGYXXQQbxS6areIh/hpoJ+BoF7QXGXABlBgiclFgsqVBuF2XwRGjGsmZYq2dXLXoR7qGVkYXkywbf9JjJ6oa57GYcSYcHVGZuBlbghKozXaGWaQBoKnbjuaXPo1YCgXblpQoEH6bgIBXkiapJkBBWmwYkbQYnz2pDbIhwJBpVaaXOH2flrKpaFBjNu2YRtHphz3o2wmYf9ZpEIHpW4aGolXai9IjEwgcWG2ou2lpmk6XYeGbHz/2qegQQfDxgRBB4qs5l84BokV6m1UKhCDpgWEuqWOmhtekAbNpWzvF6rAsWlMWoyoKhyg+AXU1qqyOqu0KhH3WasuYQbIRohnOnINIaWbqhW6OmaSymDVVxFSahSEqlxfoH0MsXqX5xwSh4sXEaxUsWHVxWUFKl9ytq1Xga3LFasOkVyICBHkahTgCqi/qBDEuASyqBzYqhHeGhUISqqbSK5w6n4Zuqqt1lz4KmG6umvbNmAB+wWTeovTKhAFO7AO116BiGzBBqogUa8U9mnVh2ICy3YFawYramX/AAU4tmW9OqgYel1mtmXnCrJ7hmbzhmIqCrGiCBPxyqkvp7Ii/1uhOfoF7qdc5oaxzaqxDkuwjeZdyKdvNsuyD/qyexaznTGzhhey0QapOKpvVcYEM7uwQAtfg4aJQaFrXDeqZeCir9ZhqppiG/ev0+V7rzaHOKqKMcqoaWtlekqFL2eH0pV+JeG1ZaaiA/ii0UqFAkaGFrsEdLB/2UVoH0uFY7tqOCp3UGC4gQtdxHiidlt4KuG0Bge5iDu5HJaFpCpxfptodHu2jStpb6i5xci5jmhidwsaTisQqAtdQ/p04WUEhiqgceu3bAtgd0upQMFvBxGklkdmT9dcCApmj7tgBLunpJtoytZxempw++ZwzAtmTEBhK5pwX7oSwGtvRvpuyf/lvOd6ri3GZXrWfcI7pP+gp8ToXep2vg+mc7arpueVZC7htLo2ae+rpTwaXwWaXN/7e+wWX+G7p933vO5rvvwrv9lbv677Z+XLbVoKeNsGXkTGqvG6vENHutd7vpkYieu6E917a4kbYv/5d0sAt8jbvsnlBS4MpeeKvGtqfXLWwi/cfQA8EILXn9x7giQ8Z2xaw9U3vh1HaC48YCSKp+SKpdMLBUaMh0ncfQKxw+MlE+mqXND6bFBMjPr1pEFMjEGXshJGrk+MxFw8xUlXxZ/xutOrxUgsbcLmuOCFciwMazf8vPpmsbuWBhJLE60Lb7CWqO1He/GKtpyrXCtabHL/NsPctsQgl8gK12wJ0Mcd8cdsF6JMbMExTMT+Cqjhm6hADMguulyF62SI94iUPBJXnKNg1qCXt61eLGZC3GYd979C7MqlrHenXLtr/Gd0q1x0YIa1Z8F6WsKHrKYxHIjoNXg/QbH32q1KzIdYerxou77VRweiO8TQS72Eas3Xhc3Iq7CTJsFmmhLObLGd/L3Ttckdd64YJhBskImCzL7k+s7SJs8AO87nu34swcYrB8/4HGa2rM7hbHW2fMHbFs/xC3f6PMe9fMD3mWkveM/73MhyJl13uGAWDGPZXKoBprBM7BNX7KTRfL5L0GzrDM3TtWFrhrjs3FyLKneM29LF/xjD50u71IoSI41moPtqHW11AOYFvscEZlvCsLtgLA23JYqjRV2gNw1sVjxqQ93UJFagPQ1eP23QYyxnU12zEvbUvuoZI22wTP1yZruqiyxpuDvTUwhdMdy7ZCcUw8qrmdqrfFZlX8CgkwysvuqzaJas04ty3+WpEubXbBd1QjZmGboSc12sA+GzDItyyQqtL5bYEVvXmH2yy5xwlu2J1prYhygTCWt0MBtfnx3WkH3YgMzZvpqsnW3aYQ3ai90Zy6pc2vXaH5uDy2ykZltn3mbYgf2JR2a/bzGqIup2uKobZRutyb0brxrCzR3d0j3d1F3d1n3d2J3d2r3d3E0Q5P8Q0eAd3uI93uQ93mNw3uid3uq93uzd3u793vAd3/I93/SN3vAQBvid3/q93/zd3/793wAe4AI+4ARe4PkdAFWQ4Aq+4Aze4A7+4BAe4RI+4RRe4RZ+4Rie4Rq+4QmuA2JhBP4Q4iI+4iRe4iZ+4iPeDyq+4ize4i7+4jAe4zI+4zRe4zZ+4yvODzq+4zze4z7+40Ae5EI+5ERe5EZ+5Dz+Cvuw5Eze5E7+5FAe5VI+5VRe5VZ+5Vie5Vq+5Vze5UtOBR+O4mI+5mKO42Z+5mie5mpO40je5m7+5nAe50Wu5F5e53Z+53ie53q+51gO5mEB4mQe6IK+5oRe6IZ+6Dn/LueKvuiM3ug7Tud8HumSPumUXule7udgAeiCvukojuie/umgHuOOPuqkXupCDumWnuqqvuqsfueY/hWazumynuKhXuu2fuimnuu6Puqo3uq+/uvA/uuv7hWxPuuzfuvInuxnvuvM3uxv3uvBHu3SPu14PuxdUezGzunKvu3cLurO/u3gHuTQTu3kXu7mHuXWzhXYnu2D3u3u7u7hHu/yzg/jfu72fu/Snu5bse7sTubv/u/b/gfzPvDNTgz4fvAIH+z6rhX83u9lDvAQb+srQPAUn+vIkPAYn/GWvvAgcZDbiAb+yJYw0fAOf+IRf/KgPvEVv/KOfvEa//IwX+0o/6GSnrkAC/kPWvkSJF/yJW4HKP/zhq7yLD/0cu7yMX/0SN/nKJHzLSkF97iNIbkFUnAFXykEnRmXWeCbfPkPVS8FYPkPSgCW6dj0TymYCLHzPD/iPg/0bJ/mQk/0cN/mRp/0dF/3Ts7xHqGSVrAFQHmVPzmXaZkECHkEvcmX4ngET9mOVrAER7AAvvlr77gECXmPUrAFwVkQaJ/2Ib72bd/5N/72cR/6RW73pE/6eO8RDbmNbonzUDmXfHmZQCn1c9mTEqmSsZ+SKcn1KXmPZp8Qma/5nO/5wi/joC/6xg/kpZ/8SX/6HJGTSXCOxNn6mMn6QQmVJimRTI+STx+bC//A9Arx+2kf/MM//i3+C8d//kGu/OoP88y/EWE5+zlPkrAvELJ//Qsw/2b5kyupmVkAEEoWCPlX0OBBg0b8LWTY0OFDiBEb2ulX0eJFjBk1buTY0eNHkCFFVmTFz+RJlClVrmTZ0uVLmDFlzkTZat9NnDl17uTZ0+dPoEGFDiVa1OhRpEn3UUHY1OlTqAizSFmQ5AgaKU8GJvknZEFBK1aOdJGSpevXs/+mLBkrheAUNEmuSPk3MGpCiXn15qU40u9fwIEFdyxJ0/BhxIkVw+Sk1PFjyJElT6ZMlOldzJkPXpkiRMgSrkrcHhFypOCTJULKFizN2jRqIXAJPrES2zT/6cwK9+7mTWjwb+DBhZNcXNz4ceQoG1dm3tz5c+hKL2umXt06wiRSulhdYuX6Qd28xUu8M9z8efQbgSVn3969SwXR5c+nX1/y9O/59Tvd4vbzk/3CG2/AhspL70AEgzPkPQYbZO8V+yKUcEIKl9rvQgwzBI9ADhkyMEEQQxRpQQdLNPEwCCtUcUUWIcNPQxhjzK3DDj8U8UYcMSLxRB57ZAmZFoMUckifXpTxSCTxopHAU3J00skdfZTSRyCJtPJKFo1McksYBVyStzqeFPPGKcv0EUs007RPSy7bDPDLAcMcc04EzbTTRDXz1LM5Nt300yApTLvLSzj1kpNORM27/3NRBnfZ81FIpftzUqe8wozQQiU6NFFOfwOCUVCTWy5SUkv9qU9KYZPiin9wa5WgI6TYojRZhegCDc9Y7WoqIa54wrNeB82UNzk6NXawFUJVtrgTTHX2WZxQndQKtrrwyq66CBpI1lll7a6tLbqa4ohZk0iiVyWEHXa3Y9v9K4dl40UsRWjrjVRaP8/lqq4usLVrINMA/hXAuqZIKy1L1V1XL3cbDqkweSOOqUp7K9YTXzexNchfbQnKNltgPTvY0oSjwnRhhxxWmTCJW35pGYtjVhPjNvUtKIstOP7443OPMPcIVhMmGS2TUdarr5WTtugWl5tmSWaor6S5zbWSGP9oO6+O6GxnbNc64ogllhj5KyG2SLdooyVCWumko3T67VGjlnvFqbmkTbVw/7lCtSxg9dhV2D5Lt7WuTEtNV6hOTtuftdlW2e23mxZmbspVrJtSzP9RPG3fHE+6kMhDp7dy0uu7PPNJNzfaRs8dDj3yZ0qXnb7TUfdTdZRZb91dBF53GubZg3+udtvbxH3hPHZfOVnfm/ZEeOgrI774LY9fd1Pl292g+abjjv57SakXf8PFIcI+e2Mh5j7i+MB3P6npx5fR+mGLRd9dpteXOIP3+zcqfiQpITUL6Bsa7kK4C9FvWPdzF+T0F6pt+E+CQgHgkUiTBCWUjWBQ8VWGFJj/KQa2yxEPlNjzJnhCnlRwPwL0zBKUQJqQoQtXwepKf/b2tbJ4Jm99E0LfBJW48kWkcSFEFAkj5j0UolCF+gnL18KiNyEk4VdXEKBYyBIuz2ThXAsYCFvKxZkFHKE2RHvKBws1RCLOqXdGXFazkvhGC9nOZv/QF7a8MrCCLMBgNLyWEAjmFVkVhDRkdIoZ4dS5NCaKeWwMVewoI4hIcAOO0FridzR2FjtyMYYEsRVrNGkQryQsg4RsiiG/pLtEimk9jAwVKCQzCxgMQANtWIMFdsADbUySVJW8zhzr6DGv9OxnQUNLH0G5gEC+ipQIMeWSUJlKJ62SlaBylGN4MYE2/zhFCWuAQC10+SheXqeJYvROJtXCFrCJTWif9GQWxiXGkpUxiOaDJqIcOM0ytS8pJXDAXZTQAV5882LUY6HgXuWafwTOhYVzjasY2rcc/lCe83TI+eqZoxHik1HEUAos8KCZFsxCoDOTH5KmcAVz9e1sQKRoQ+x30TFplFGuREoDskkdWZhipGgKZ0lb1RkhiOVSLU0ZTMf0KZneqZpFqYUsrKMECOwUSz31qXWauSREGFVMvkjqnfRJFFislDprEKlUiUTVqlLnqjRCo1ZBpD6ZDkGucnWBABAThyGsQibEGIIHeOKBOexEEE79TgTMeta0Fm+tHUKkW28kia6aZP8ILxCAAM7gAhcgZggF0INMQAEITfDkAUPYCS0++h1oHHZIaE3sUInqIcdiNLL82OxJCjAE2hZABC/QQw+GIII4mKS3vw3uXF9whrzKNbj8eAEDhsCAF0jWAx4YwiCGMAcVjFaufsUJLPQzgnyoNkisbS3aXuuP5MUWR7OtLT96ywDaDiEOAsDsGRKxW37U9768newnsDCEHtgXuC8YAhYE8N/oDuEBo73EGy4xB0EAYghv0Il3n6KEYawBKm0Yh3hbRN7yTvS8FlXvgZCa1LnKVQRnoG10BTAEu/JDty+OsW5piwV+/LezMhaBCApgWxHQdsFDEMQ+Rmtk0uokGFD/ccAQEiDWg3DYw1kKMeYWyyFLlPhG2+vqZCu7Y9omIse4Ncl//3uSMxd4zGiWK47LjFsFHxnJc65wVPpwWqdIecqWqzKlrswhLYtImnH9cUrUTGOTzBjGiQ6ymnXMaB8DmbajkPOR5ZwTAuhnDZLcc4VA3GfyndcfWQ10gu7JyPaiRM35dYGAg6tf4N54zAE+AwPi8AIRGBgL+B3CPCpN2tFSOCe8GEF+BtBpPoP6dqJeSFtLLRzQddnNqmaxe30ba2sTV7Is/i9e5WsSXP82urQ9A3VvYm5BzKGvOoHGd5QAC2R7Wtn5sYY11Mpsf3Ti2Qn6w2yTc2aZTG4oBODD/3U0UIx4U+jTxetGN+7N7GfuOzjw8vdxkDsT/g1FEB2wDhRSkHCFz/s7DvDCw0VNYokDB64VPxFNh8KLalBHCTEoMsgltHDUYUMNasCGZv5MoEWkPD26YPmUBD4UE8gjM0r4gU5tfnORW4cNO2eDz/HtD6GjJ9pF71HGiTKLDkAZIW2QgNNRWAwD7MACGtCALQ2AcCvhPHMa2LkG7O1aZpM668PpN9d55HKi1AIWFij42KHRgDeaYhoadsoapmH28UadOmXY+c7LMCN8O3vvgOGq33l09KIc4wIw2AELSg+LWdQchbSQhdgPogRZ0GK1ktfMAiqvBjpgHuKbH86gPf/vII4+XSfeYDxm1uANIck9dbffuRHwLuom8V5Bv+eRCYW/D15YoDrVCOiHaY8ZMzBfDWZ4/oilH5ytU99Btrj+PgQRg+vQ3Pvfj4oXxF9yhYn6pecfzInVz6AZcBYPCAK5ugTVowzASgoCwDPq4AMCmD/6cwooEL+dS4f8EzU44L/f+IX/KxGbIBVNqK43eABIaITmuDSjmABjg8AIRIipo8CqMy9m0zwN/AjI6sAGcaNIubQEHIJDuAlAmAPquoTqCsLqugkVgITreoB9ACzr8kHt6itBIMIhAISb0IRGuC4rzAlTKD7rWAPIC7kWbIpuMAMzHIERMEMzvMDz0rf/GgyM9MPB9gCeSAnBIDgEYduHS4CEm4AEQBgtQFCBIWgEDwi2EMRD60IyQjyECZMwCmuEIPAAFZiDHwwCQhREJsQJ08oPPhgFKhtDqCiCIjA5Zou+NwSMvpND9wC9R3mDLLwuFdiHN5iwWdSE0SqyIYjFfVAwQXgAQfCARByt0NrFIduHEBxGEpxFYXsAXbyJTIMKRVCEqHhAugHFUBxFq7s6lDtFj+AyVWyP4IOUYZRFIqQwPxwEE5QzBbuJdZSwIVBCOiNGS0sxuUJBJYMKPJCrm3KKYPhEa2wKUSRF/eNGwMifb2yPD3yUdcSJdTyEOZgDJlTHTFSwWfQrQYzH/zgjrYp8gzfwAEBQxpsYhB/EiQaIijXwwqagxmT7R4QIyGy8Or0jyJDIqINkj16IlEGAyI58sNASBLm6CYlkxwegLhUYwCGwxSSTxwnbhxKcrkYwwRIcwVzMCVrYR+vAA9mrRpZsSWzUvcyTSb9IxZo8DsDbE0BQwkHMwyAYhHNLsnXbRb8iwjkIwkEwN3b0gHTrKyyUq0YoMk0gQErUiWPop5E7Bn/cyoJwSa/cPbAUCW8cy+NgP2jRBEHMwwoBgfyQABZETMUsP1HLhMYUCYOETOMIQGiRsC1ckaq8jjbISq1EzMTsSs88r6ALTZCgSdI0DiTaMwlwvaiYgMiDzf/YFEhms82QEMvcVAyvizdTICzNyKngFM7OZENRo0Hj7AcOTE7jSMh4m4UWAKmy2sytnE4ZxDc3vE6OuEHtXAwOeLobiIHCewo+iIEbmD3h/AfyZKmrQy/07Ig4XM/DAAXrSzhBgAVZiE+D4ANZgIUDFE+WzE8Ru7ra7M+N8D8APYybFD7RIz0WMD0YuADDjLv7xE/ZpE5Ro1COeMwLNQwBbT9wGlEILaT9ZAhMQFGNILoVTYwMddE8UT7MidFSmtGFOE8bvYgcTQxj4NGBuk8gZSYh5c8ixQgVPVKZkEwl5SkYLdHyxLcJjdKKUE8qnYmyvFLEYlIt1c8Z9dKL+M//MIWJryJT+5TOM43Q/bTO6/yANqUJYxhQOI1O2GzSUJvRiKNQ38vTl9jRPvVTzpxTGX1S0FTTisBNQ32JFi0VXjCAYIAFAoA7qfJRSgFUJRHS/VPTNZpUmNhRekxN+rDLoCgGCSi2gtimx+vULCVOmITUiihUU10JUPjAKuTI0WrG+bDHnvBObRqAMJwkT50UUC2InzskXO0HHN3VlxAHdhzJXYzFNyDAIwQsRqQuhwxEJYTIkORLXOSuddvLOchCWeRWttSJWmg3qJCABoWjZf2TZtWcJ10IU4RU5KTWlbAJH7yJQ+BDpmyw0SrE6zoEnxRBH3yDRBwESJguSLgE/2IUSqa8RHisWKnkru7yzYLAA5XUpXv1k3x91i/pUjXNToBtCXbYRXqMSEGQyiFDVyvsxV9MxMBswh9cSIpcyjnzRZrVCY67CxAYqZJ1k5Pd14XIQFyd1pZlCU741Y4MgsByRwIsRnbURXeEx4VkyInU2jnD2q/dh0hASUVASQtA2lp9ySe10+v816g9CVAYWIKdsLfMSLCVxXW7SLt9AItdR598AJBEsorEWJyIBKtcA7lCUA1gWzO11asbVApl2blVCaodwEjMRQ8gwkO4tHUkSqPUBImlWLacg0FwsHUMgkj0ACUUXc/NCW5AyT5ASRmAXDmVXHzbRgqF2stVtf8UC4LQsi7UDYKJTcq3lEu61MMCREJ1I0K/Uld2Jd5BMF6dGADMOFqBSto2WVqmxbpo7Qe5/V1rTRMeQNCmaANP3N62XUwhhVvjtNzfVY402TioUALgxN0/ZdQg/V7K7U/fnV+TME00OYPWawqmS9Y0UTd69FijYFUKat/Z3E/epdBSFeCTeFMrUbw1OBs+sIAUqIc65EiqVQpiPRUJNtH9DN9+mFIBzgbuxBJtIIBgCIYL8CZnsVsfnEsj7MsmrC5YNMYsXNekjODIddt9hV/blFQM5oeX7VMdri6HHEpLRLIGe7CMlUR4tIwU3lIh/d/+vOAm5gcr3bNjqAQ0RuP/ENUJHbZCcjXGo7xFwwXaEy6SLkbTfa3g/hzNMd5TZIsEfIgEQY6Eet3FkZxKetRbJLu0Ou4J7uUS7/1e8I1WNsXga/jjSggKHWbCueRIiO3FJAs2Oi7ioHjkLYnk73UFFu68MT6JcOi0SMhkoNjkfZBYws1JOjsy1qVYUgYKU04SVGbafoVUMG1lP56yWNbkieSunByCIKAwuzQ36e1lFD5i931SlVXTQhhfAb5kZJblMs1dJGZap41WF25iDZaqZBZRa55gIW0sSGXiMYZhD1vncN5f3Z3R9ApfPG1llLCBegbnOMXncd7XUYXUc25iRFVngU6+O6bT763R8K3k/zHezW+y54Fe1HyeUSLF1YTG4GNm6J+4Lp1Qtx8enoduVEleCD3uz1Nr4nY4LIzeCblqRkEkLU1QVelJ6f5d6aZl4X7oZ39GiXSepJlm40HEiVc86Vo2V0PmYSX0w6L4ZSQJZkmGZ2IeapWw6Dc66pwA4tAKwWAkrdJ13cCtriwkXEDk4nZW4SfdZ0rm5iYO6YtuaDZ+gLnchyCcx33YWQ/oWTfGVodka3G+ZqY9aITWTgAgARIAgXLIhfY4h53yarANwr7+Q2AjrbLN1osFSmp2ZJ52Up+mUaCmaByMhg6A1X/44AjABfbQQQkxBQPAgR1ouwmIgBu2EsoWSrGO4//MNmSgDFxOFuzAGgqqPhKrluRh9mjIdAbtawo+6IAMYI8ypo9agAAHELsPZtAh2e2LzcJ0/O2yhgS2bEedxGudrubCdud9zWZIfen2+K8U06sTubiVOIMgSwlqqID7lYD2WKr5mIUDvl/6FBLv7tupNDe7pEKLhUsgVLe8JmyCNuzvjcloFeMGua3KqqxP4BE9GDeVADiUUEGTVAf2oGvoID7wDBLvlre29mJJ7mhcLeYMJzOUiAMRALDOwu/bOgNv64EO/wTfcoEdT65vYy7ngi5+uDjkwisRSAT5HoJq44dkiLm7OID2sAE+bQ6Yqw7oZJEWF8P1dus8Bup+2Ob/E7mtlMC1RLiszPovH4sDBjiDWtOrHlgFAeiBNwcwVyMwXZusM/svPF8FEfgEAosxk4gGq/yH2kWIAXCP9oSO93sqzQRzu3bQf0zulS7n8P3o5LitFOOHSOMHGvsvFhv1M+CsIegsPVj1R+OxUeexQB+CDp/1lPiGxW3cg2CG97gBbg2CZY4MgmNN16yQMJ+Q45YRTb9qMzftT4exL5M1ycICgFu1N0sxardx+Z42M8MtgLN1lMB1hEhbR3cPQZ8uCWNC0IqMor2OqFqRY4e6F8fj0X5UoPb041BzlBj1Uiez9sICPJfyyooD/1p1SCs0Wfd2MgP3k6hyzMBy9viE/8nih+XA4nVzx5F8Qh8WhFf04ZwoBtW2DgsoZPuI9whJ9hhZdknmdEo2EX0/CRxvc8xaM36Qczq3NX5gADzHtVm7+VvLtQPbLXCfdUQ3CRKHijVwhvZIBIMHBQD/WYWF2Ik1633YZc3ViQYA2btog/pUEZNfk9AO1NFeCKzGVfk1dxuH+RzvgSI/iVWQK/rWAxd4Lm6TL+UCtxzHLyYns4v7hByfcn7Y7/sFAfd4eacH21msS7z0azwE2sK9iSWDika/sBeA90s/TI0uaJ+2dxaG74gRcfZwbqeI7uleeoMfYBUQbiNj4NHKRM/+atffh8hvPF1/isr3+st/zQlnb/9JNvOKYOXIsW/3AIDUTlALAAHXdg+/B3F+6IEgkEe/pMKRBNzCfXzZjwpyp3zLl5qwD9WxZwhVNnPP97vFjoADeGwHua04oHO8igdPULCmhFjUnXryrvrWZV2s1/qo4PrtB4h9AgcSLGjwIMKECan8a+jwIcSIEidSrGjxosMiRTA2NOLvI8iQIkeSLGnyZMk8/VaybOnyJcyYMmfSrGnzJs6avvjx7OnzJ9CgQocSLWr0KNKkSn9icTFkiIsz/MQN8fAmyNMgHvZdenpJoKBGTxsJKlhsBMeIFo4pbOtWYS1VMHZA27EjAoFab/fyXZj2L+DAaTWm9YjyMOLEh+X/5Gzs+DHkyJENLa1s+TLmzJqHcuirsIPgfxA8kz5YC5YFPhH5WICltzRsv6Fn0wZMmKNhxbp3JyYk+Tfw4MJrIths/Djy5JY7xx5IQDXgNrSal+bVQUlFJR14Ue++j2Ht8OIn3saYmzf69CEzDW/v/r1jScrn06+fnHlzQTEAK5Hgve8sLXBkwSz/xQbeeAmOV95F56n3IG9wwDchhRWuVJx9GWq4YVH4xcZLNX/JYoqBb2kjYFotFFMiaQgq+OJsDFrkIIQ1IuabhTnq+Jt8HPr444YewubNGhy1UCCLbUkQmH9J8uUijFH+JWNFNNp4ZUns7bgllzhhCCSYYR4n/2RptMiCHUXacedkQrS0EVgbo7D5FpRS2mkRlRRZiSWfIUnYJaCBuqSLmIUaehmZpJkyzRpoPsSaa3MmtKRgIEjaVp13ahpRnhPt2WefnQg6qqA7HXoqqkQlqqgBBzCjgQY7HGDAa5cadIwDoa1Boq0HZbopsP90KtGnoGK5CKnJcklZqs06y9M5nvQ67T5uhobHdNQS9Guwmg4bUbHGXomIsuXmaOqz6R5qg7TaStpARWsUSREB7g7Ebbd2fgtRuOLWeIe5AU/IrLoFi8muvWwGQxEeT705UTAJf5cvxfs+1K+/D1oiMMfuAWEwyGAas4vELMJLkSKKVFRvwvhSDP+jxQ5hnLF6mHR8M3CFhLyzj6CQXPJ/tOARGh8FSOzyywrG3BHN/qqEM9SQbcAz1RraArR33OQq2K5HJx3s0v/M3DRvjEV9dk46V702fQpg3R0IoU1QMtJfixf22GTvhiPafdM0NduBI7fq23uN8vBfeLDcst2b4q23sVr6PTlMhfwhOOabRVt4aYJQ+lcHZXnd+J2PQw4quZSr3hLgmVvWzFwDMMNMBwdQgMvOM/zMeV/FyPKXBTcAXTfpMW6E2+mgArw68/186TpSzUzggKMO4QENCriDDEo4vHs2S4gYrWEC1sQXL5jpyWO5cfOrEwo9UuVUUH1EeHTQzM69eA//IDT0Q6SELJA0vPNJKX3qu5Id2re6j8GvKCmYl0WU8AP8hewa7dqfW2oBAepFRAlrmAavykfAKBnwgDV6mgIn54gGEoUCELyIEmKgPZDpDoN7MUWrZAArGcxKG7wz3wgHczzzmJBPf0qh31rHQp/kAkVp4QMIeJaNq9mwin0BYhAxUsIiPkhUSPSb5TAzBBH8RARD4McQpLKhM5ARKBHw30UsQMGdceCCVrwjQrCYRTwNsUFcvBL7vtg3JS7lKYnoSSKewo8X6IFDWDjjT3ABDcEoIQJVqyEeM1kQPe6RIlv8Y3oSKMi+feAyT+lBT3qgyDSiMQ5mLIAqRYAFnrzA/4wv4IkeYnlLfiTCjCI4ZCIYMAQGnOGRT1EjTygwNMFAY23ZcJsmo8nJTkrkk6DkDQpHGTWCFTIOQ2ikHobgTTTOEipn8GYcBDDOAhDzDAwoAD9c0IMzJBIL4SyAOs84hBeoUwSfeMEQBPCTCMxmDQJdmwWjmclpUhMi1rzmbo6oTagREilDwIIIblnLR5ITjYd85Cf4wVFZ8gQLDBBAQEuaiE9g4RPnPKMIXJAIPUiFoz8hQUX6sEyJtCEagTMGJxR6R4Y2NCN9nBFE/zXRs4WxkFioJT8yytGLdtSmU30KVm3aE3eOUZj8OINTxClSSPoEpxNxwBASAMd/tOEbmP87gR2F+sOi1uahSU1MIJeKs4oa5aLh9KYeplrOWVoVpvgUwBn4mVJ+xKEA++RJIlnKD5amUas9MatElDCMF0KkrZkDRVDl6j2i0tWud0WMK/QaNXRZdJaqRKVgqwpJjsahnT1AJQN6IIBHJjKdiXDKPXcb0EcetCcE1VVx3xpX0dKNrrQx7WlRUgfVQm2FSmFlIg95Bn1KhZXb5cl3GXvKkOrBKSKAJ0aHWQARxCGYY5zlJ8yITH4oMzTNhB9omfs20hYVutE9Seqo2zG+Ci4ZFQhNFFkIV/0217mh8e9/S3IKAd+sEM9zHQjWGi9lLJEf3GMw4xyMvqNWKcLpkYP/RClsLm66LhcH/kt/OtyTa7QCxNrib0MhbOKR8E3FASNw4FCAlrR0IBcy7kk29GfjXuGYmjrecUjy6uNyNRV+MNipRSrggyP/JL9LllSTO/lkKIMktVMOGAaWCIOtUYQPMaAGl4PSjhp/2Ulh3uOYyeyP6Z45YNJYYjRiMGSIsCYCM4wzUHqx3DpT585ZzLOeA9znZFW5gQA4wAAsACsL7AAGRkY0UUABTUZ7x9FBhDSZszlpUqUZ1K5GCiioSOrmmHqEqCZzilctqD+/GnrJKAemZzeACNwuKTYI7axLU2sC3hrKy9M1qSrd67XlIgIVgM5Drpe9pDwD2cl+kohH/1wYPaMHxdBOVqunvTYAtEDD/8BDDOZ4lG5/G9zhtg2J9URu9PT43IFioLp55gwLcETLS6F3vTF1b3yPe9+7kbK/u2ThgO9MGU7ESJErg/CE+2rhU8q3pxzOm35HfFkUBxkuQAPjBFcm1hw3yLLP12wyI6vkggLHyQuGAixzZA0cvgwoFP1ygcS8eDMnsyhtDqhSqnuMZTxjeOfjzVWwMSiTFMwONAMKcdA54UUn3dGhzGeld8kR5mj6EA4JWUXqYZfzGUIBAkvWnlCDs2mpwKEx8wxheN3jQmy4yHeTdLJvCchHPmUqFfndXI7xlmx0bGKFyYBdAhTutJT8LbFqxv9j+gQF2I6OT4+zjF50ndFfb1zYoSw5wm+J168W5zf58dczclSe9LzoI8/rTSwIV7HFDChAef9IRu7zn4u9bLzs7hA+rGM+xOC76f3OkdRDWdKsz9HEX49RjcqS9gFdLBYS8UipnLcn60VpHM5whvjCkyfrlS1QMBuRNjyF5w+5QH2WcYLSM/j0dqP+jqna9VmIdbnaRUGVVHmfZY0VT1BVSdHe5j3SLD0g/N1URaRMmgSDhsyAAiyaQvnf1wDgjlnfAFZIDmjf7MndWKHUQTWWTZWf+8kSea3CGLUfP7wfVS0gP6CAu1VET/kIMdiCB+IRCCaNCJqYAJYghTAdolH/1WsxIEfllnCJHyRt1G5lVG6dQT9Z4fbJVnLxgzIMGmA4QDKASRAOoQ0V4cscoYmRoBLCR/bFGXal3VdB3RmVVw3WYU/UUuPxgwCEVVQski/tEivFFyv5xNUFxgQYyjYoAP9VkRpWDMgRS+CpRxK+4XsUYM4VyjR8Hke0AQWgyjacgLdhUCTmCxu2ISbmiOFtooYkw8VxRAw8CygQgyOaovRp0SSCSyVa4irmCMC5Ipi40F9UwM+pyzJkgC084ujkYkWkoir+IoUUAhMKI5A8EEe4gzNQTTIqwO6EmDN60i7ySy/6ojRSiCNcjjWCCQoQXHZUwDYKzgy8gjAwI5iF/+MzjuPFlKN6uOE5Cke6reOPKMMPKJ8HTYC8fdY82kIp2hk+iiPg8eNuXOI/BgfOCSSYqMMBdIAGrIEDWMCwHeORLcNCcgIaKttDkoc+yoxEpoc/ViRwVCNGAokAlGHObcM80iMn2COdpGQ1rSTTtCQ2wSRN1AAOTIDt4AQ1ziRTMiIyIMMrRKVOcgJVNuQpdgs0QtnglVwJYBVWhcAQBIJNHAAH/cMIdEAN3EQ6NiVb7ow++CSnAKXYCCV6jJ3NBcAe5GUgDEEp9AMBhEBNHADPxVAA3ERAtiViOgsYwKVDyWXe0CVIbKXSlQIDFGZYlsIQFGZXukQNaIBE8AEJ4P9EKyYmaf7IYjKmUUUkZCaGXSodAQzBHqzEELhBAAwBAezBEACAS5CAo+iUQwxATpxgaQ5noZwmagqLY64mb5iZ0gHAbLLEc6rCEKACKrwEDjiEBqSVQ8hAY8gkcX6nhhgnamYlmUHcuYWACJRASzxnPwhTbLrEdTaEZkEQNDTGUoInfmaIeDImeZIZyelaADAAA7jEc+KmCKjCS3CBQR6AY6xlfj6ocuwnXPYnlJlbxHUlAORlXvbDbAaACBiAc+qmS8SA/1QAOjyGJkKoimaGhPokhTpbyXklVu1lIFDnSrwmYLZEAHTATilBH1BAZPTIig6pZbRoSr7ojlkoUfb/QwDQwABAAzQcwIlKhnASqZUihZE+JJIG4JJSSJVeKZgKRZbi45aOYJdOiOuFqZr2xJiGY5maWGueqXDc55quaZs645uamGTKac54Z50S6Z3mYp5GmHny6W9I258OaaBK36BGmBcZ6nA4aKIC6nE2RKP+l5JCanBI6qSq6KL63aX+14Rp6nCwWKfm56d6XKj+10uSanycqqdWKnKqpnKmR5y6apDC6oOm6sKt6n8xJ67yiK7iJ6/em69GlyXkWrA+hpAOa2kWa7gda3Q927JKRrM6K2JCq4hJ62nJQatW602MJrYKo7Y6GLee1uqBK2R86bgyZbk617meFrCq62Ow/2u7CuS7llZy1ur6KCu94oS93iu5ymq8nha1/qtjBKzA5ly+9te+8iuWfCvCzsS1LizDEuzDQqyN3OrE3kTFWmzANWyOZazG1sh/dqxNfCzI9prIOhnJluyDZCrOhEBXDpMbyKZYTsheMilmuoEI5CygqCxm5AIKRACx5d3KpkrLitnLwqw5Qg16lkIg7MFr3ix7wkcIEEA/7OUe1ObNCorQVgYMWACawBuc/QRYPcUqhBRSRF3SXsbS4lnTOm0oRU0JDChLlIAIcOjNBgBmogJg7gEqPIUByKYqiAABAIDkBYLX9oNziqV00qiM2uaoYIA6ZgYKII5DQMOn4ZI47f9WbiWFDr6tUsTto80t3fJGso5KAPBAYcYE4sLEc5ZCCexBKVQnA9SuG4Qlhw6BAeDmbRrA3tJuPxgA5dLu7volbALv6woKp1YGLGaWJfWEVlUdY5lRDzTSdtGgWD2SN1ne9Q5B9vKSMMEg6fKE6Z4a6qbubhwsl9BgX8bEECDoS8wmWALm/dLmHuyu1WptP4gAKgBACEDu3gpoX+Zm8iYv3yrL8ypFfTWEbzbEfXmuC+DTHv4SWLnAWM1TL8XBI82TYwlALSVCBreSADhWI50vP6Svra0v++qGzQSKDzCAD8gE5bIEAKjnbO6uV7oBAJjR4FqtiNYo4fYDWO7l42b/ZgIPgWx+bbI4gp8exQU4BFqpVUNowE8IgCqN0SHBIAs+UgqvFxg3IEa1HwvGVEutnwqvMMbS6gujR811DGW2RAlU52zi5tTugQHUpv8+53MGQN/urlgyQCnsLV/25RI3sbnQqVKsA3TM5+b6RAr7IQ2i1ASSk1ZJIFldlAOSU9qK1RqzMLO58BsnhvuWS9S6AdXm5gLnLtUa8u8aL4I+J1iqwv7CpvKqJ2YiaCJzqCo0L6UFI1LkgjtGRNb1RCeTkxcPV+zdYPchcxnzxBd/AmXN19uKssyRcikjRgxzjO0+RQDjrBEPLgOIJQ/X8YDyruOW79fu5c3i6NYy8c72/wNm+q+5KCxRgID9WYBIuhLvncEqiIAeuBIJu4AGf7D6MYAHbzIWEHQJM8AqCEAifWHSYrPRafM2o0Qco2xkiKtPfMIPII4SwCNQvIAwiW8LYm8jee9TxIEeNqBUuJL4NpIAlK8Nnq9Fgx1GZ/RJPCpHQ0bYCgUFTMDsREDnVsbornFl5DTq7TRPl4S3/rRkWK6YuK1Sw20bI89TPwjHSrVaXu5Vsw1T/59TbzVJnLJX3wQjhzXVjHUIlrVZj0Q3p7V9CjNbh4xbGyFcx3VIbDRdN8ZF3vXO5PUa7jVfgwRa/3VNSMLZCTbIELYkuvFhK8ZcKzZONLBjNwtko6JhT/+2P6yuZdtnFGf2oWw2Vna2Z49qaDcGPpO2mJg22KC2Z+/patNEULu2aWY1EXm2eshsbdcEZuM2kMA2sBRsOabrb9dEIdi1cOd2pRp3Ofp0ctuERzd3hOq2H/F2zFb2dNMEVVu3cx8ndJejX3c3Taw1eNsHcTuObGu3P6i2eVN3em/IentLe7v3vMb3THz3fNNHfZfOfWu3b+t3TMRhfyfHf+tLgGt3VxP4S1T3gWMpdiOVe9tIYju4SxjChUU4ZiR4AS24e9M2hrtEIaQph2P1c4O4gPvriLuEJID1iS+Fh5OQijN4i9vEcsd4kU54iVU4llz4jbMEhOs4G6e4ZPv/eN0GOU1AMZFLuJFrNZLbSFQr+d80uVHMOMzUeIWXN5W/BJNbuZjyuL5FOZZQZJcLOZgHBZa/yHjz68meOUvkeJqzqZiHHJljiRxwN5y7xAY0dpqvudJoOZKD9p4XuIkTOaAnSJtDbIMXej9gwIafeKIviKBHOXw7+ksUwpC79qTfTaVH+Ztjej84AmtxeKeHx6JrbJ6LOsXCeH+fel19epQTOqtn+qazNaw/l6xHeaOzOqlHeK4bz5HfuY2Yea0/eqTjdrA/2K6Teagfez9sgKtzep1TIrFnjIhDez9oOngvu7hB+bUby6pru0w4AnMLtrcHRqqn7iKwOLn3gyGM//ZVpzvDgXu4G0uvk7skJLtS0/vHDfu9F/u7L/a0h3K182LAZ4x0D7ytFzzp+vvf2XvCg8qzM7ymO/zKQvz0Nfu9jzvDz8TF9/vBk+PEZ4zHf7xMhDxOj/w+lnzGtDvKK7e0PzzLs6TLv7y7x/xKqDzIarwuAvzNn5DO4/i+93zNB2XQO83Qeyy/w6rPX8S6b/XCL31MGEKpD+vT8xHQJ73JUr1a37qiHv1ccj3N5LfXF/jM62rW5+PWk/12nz1OSIK8g+naQ6TEu32fnDzcLznYf2fdq2Tb431vS+zex/ktNP2K/v1PBr7gpwfMezUPP8WBxkQg7O2K/YKdiv1jNv8+bzz+T0unhr4m0LaEAgdMIRw+3Ws+59OM56OsdK5n3/5tCET+1A6u7xou4qoz777m/E6II6R94qv+6r/8vwIAMPfD66/E7gIm7douKgTAa8amKwty7/4ue95xWO7ue8KhJPT9Oip+XDL+8KOHsfOpc7oAMEunV2rt/RrxEMw+E/eD/vIvh/bx12K/AQQC42LfLQDEB34DCRY0eBBhQoULGTZ0+DAhmH8TKVa0eBFjRo0bOXakWKSIx4lG/JU0eRJlSpUrWbZ0+RJmTJkzacbM0w9nTp07efb0+RNoUKFDiRYF6kMEj52qhuxxamBIADdDqFJ1MxUnAaqohrjpNwT/AM6uYr26EWHVaFqejjYggPgWbly5cw1KFHkXb169IO+SrPkXcGDBgwkDvqkWcWLFixnzDMGTac5AQwLtofxU6pB+lgOR/er1c78AXd0E6BeihObGadm6pfsaduy3dvXWtn37H1+Rfgv39v0bePCSh1cXN378eGSco8MyKLGHgIh+U/dMBhAotarQ/UQY2JPaDYNSlQ1IR160tWz169XTxv0evkbdHnkLt38ff/7h5/n39/8Tq5yGIOA0rhjoLICzAoGqO1QY+KqzfgA4K7XKuBoClQj/Eyo99jz80CH34htxxPk6qk+/FFVckSbiNnwRxhhllNGRWwQCEccc+RGR/8QebzORIxRZHJLIIv1xccYklVySyaIKkWSDP3ScUjYefbwSLyA3EtLILr20D8kmxRyTzCR1AcY1KtWcDcs29wppty/lnDO4MMu8E888i3syyjX9XMhKNwXFSEuNuKQT0URlslPPRh19lMNbcviTUoICHRTTiQrN6FBFPf00JUYhHZXUUQ0BZtJK1bw000E3xahTUGX9VNRSbb0VT0Nu6VNVEFlt1c1XL4p11mIRrRXXZJVl8klggOh1vV+BxVJYi4g1FtsvkV2W225j1PWXNKGNS9ppfay2omuzXbfIbb19F97+wH123IfKNZdEdClSl91+V3Q33oAFLs4RXVjJQf/cegu6F9/49B3J34jnBHjgii1WzBCDN1hB4R0bbvXhf/iVmGT76oDj4pRVPq8QQyRh5ZcVEqaS4Y9xC3nkknX+bRGUV/4ZaONaNhjmFej9sGabbcN556ZZ7DnoqKU+rmWXWWEFmBW05phcpV2Fkz6nxU4R6qnNPts/Q9Ree214rr46aa/zYnrsuu+TAxO09d47RjLkDhbsE+0eXDi8+T4c8eP8/pvawIMkHPLf5LAj8cotV2txxs91fMvIPe+NkMtFH92nzDXPl3NDP199sNBJf3100093OHVOWb8dsFNg371y2Wd/j27chV+U9+L39v33H2uHdfjmYzrZ+OilRj7/+dqCdx77lcqWnvuUqa9+7uWHzZ78lQzvHv2Bvwf/ruvLf9+fydOfH9712ffIffjfd53+/pO1/34cyZ/+yqc7/x2wVAAMoHzEZy0CPtAfmfAZAimoJwUukFANTBcEH7i9Cn5wTBfEoEUGyMHsnQ+EKVySCEf4EQ3uy4QPlAP/VFhDGLGwhbl5IcRi+MA72BCIG8JhC0vYw+xJMIhJRM4QR1hEI2JvEYhQ4hQbw0QMOvGJzpMfFbmIuRxmaYciyyIHO9FFMxLFigvE4hidl4cJnhGOO0ljANfIxuZFMY55zMkc71dHOw5PDq7QYx75yD4//nF4PxzkGQsJvkMiUnhI/1wkFxtZvUdCEneWyNskp1jJ5F0Sk7grIyeT6MnfgTKUt3MjKYFoytmhMpWsW8QmWZlCV54OlrFc3Qxracsvti+MOdPl8CTZSwTeUnO5HObqNGnMY/5SJMpc5upG6Uz6IZNx0pzm56BnzfRh82/a3KbnAulN9IFTbuIcp+dO8UZz8g6dXlPnOiM3y3caL55Kmyc9I1fNe74unzbbJz8hVwcp/pN0Af3YQAlKOF4iVHQKbRhDG0q4YkIUcRLFF0UrOrhyYjSj0MRfMDvKxouC9GwaNRdHS+pRQaIUbSqdFktbOriTwhRoMgUWTWtqt4/iNGg6BRlJe2rHmwLVYkLNFP9Pi+pTfyI1qSLtCFObajeDQvViSsUUVataNzkoEqsC0+rX+tJVSC6CcmGN11gFxVWz2q2dan0XWwFX1rdC8qFyXRZd2+TWu1r1oHrFFV8bZ9e/YvIO7hQspAh7Jb8e1m6WeOliR9XYzRkWspi8KmUfZdkePTazg4srZy0oVQESNbSpzCtpy+RZ1GE2taFEK2tba9qNgDa2Fg0sbVdoWwbCNrepTCxve+vbDAI3uKFcLXFvaNzjxim507REWpn7IteWCLXRXWYdqFvd/lyXdsjVbizzsFvvKs65F8HteD9X3vMuMb0kzC57p/lVxb43MeCFz3rp+zn74pcx+gXefPv/u82vAlgxAr4ZgQu8TUvQEMFojG9F+Ntg1j04wkVRsPLEa2EHQzjDPdnw0hjs4XViOMSlm7ALO2zicVqiE/fN8IitV2IX0/O/KcYJjd/U4huvM8ch5nH4fPxjerp3xivWlI2N3NA80BK/QwZjkZvMT+4CWMrApHKV+Yli72Y5mkzmckeDzFswj3TLY3YylEl75qmKWc0trQOIBevm06Y5zhW1xHApa+fbwjnPPc1Dd9Xq599CN9CZXQQhZAxTQ2ekwok2oRyeHNZHPzdsks7tohv9z0urF9Ca7iqlCQ3RT8sXz6KuKozNe89TUzjUqr5rJuhszVezGNGy1i6l2ezM/1svOdW6vqslTtFqVv5ah8EW9l8X0QljLxLZkV52KOfcaUYqOdm5nraFaW1tKiKbHORQ9rZT2209IjsvwiR3cjPhbDiiGy/qXnd0m/1sG8J73POOLrFLXUN8a1vfXKY0o1uJ7XQHXNN16ESvn2nwfCO8wJbIgyu8Lb1/Zxrisl7EHfrdvYsLLuPTbjfD8enwh4f8x3IYOfe0KoQsTOQIQrjCRLoghCR0JOYjkjfK1azyhRdPq0uwwkSuIISh/+MKUvDIAoSgc55nXA514DhAlbYFISjhH1awwtWzjgakS0HmNJ+CEKSwgH8wfSJLkIISlLAEoz/hH0eQgtWP0Lmn8/98EacghL1TqrQkCOEISgC8EMxO+C1M4QhHmMIWniCELSQhC01H+xKmAPcloCEJQj872beAddXdHfRR53jFVTZWKVyhC0q3QhZi/oSyT2QBU1DCApRwhMhv3u1Ybzzcd8/0uj8O9ME3iSUyMXqzjRUNl/f6FabA/H8IAfrRRzr0x775sZud6dEnPNpBLnzvD7/4ruB7wMZq9df/fQovn3sSknCEK/y97jXfvBKysHb4sz8Ls29697/f/5PU4RQ6wQ5Ib7C85u+47vmEoAv+IQsQ7wiWYAlirguOYOueAO2UQAq8bgowL+k2D+P8DwRRIuoCcADrR26kYAooIvcmIvL/hGAJsA4NyC7pWG//fO8Jtg7x4m7/gC8Ee5Al6iAP7sAVOo6xTA7gfBAJVSLqio8Q7GD8xOTjeDAJpzAmLKEOio/jSjCEjPADqdALayLqAPAOspAI4YsLpfAL07A3FqEOrnAM70AA7UAOCVDEzhAN1RAPV4QN25AP+RAL3/AO7sEO7S4PC/FTkGAQP88QFxFRENHhpOD3CJERJ9FLHNHgCI//KFETh8QSleYJ3O70dBDmmk7u6G7uFDAGw+756k/mGg/6Zk4SN1EWU6QTbcYKIrDmFoD70I7p5s78tkDojiD1tuD5EM/q2E/mPE8RZ5EZ8aMWG+bvbu7sumAXJQ/w/zbvCHYP9lIQE5+v8MzuDptRHH3jGfGF+yiiGj3QA7NP+7xxIjCxG2NxHOeRMMrRXKKRBbcgHdPx/tpv5roRHsFRHumRIP/CHs1lCpYgCZiuC/5uARTPGmFv/xIy8SDQHd3R8ZTRdgqSIwHjIKflBjmP6Mju9nJOFP/hE6HvBZ/v967R7WBxGTtSJmHiI+1w52aSHmvyDG8SJ8dRJ7mQJ3uyGX/SCINSKGeRKE3OKI9yE5PS4ZaSKSnRKQ0OKqOSEacSU9qO8CLP6zbiGuGjKq3SELFyUGIuCQSP8TjiCuAOLMUyKsmSRLTSBWtP+15RCVIRFh3v9ABP7lqQGBkQ+v8iLxI30i2FEi5HROsST+umLwka7wrazgqEce4SMAsckuki8BiZ7yG3TiAJszBx8jDhAx//IRq5j/C08ey4MS91UQjYkvAmUwc7k3k+sydD8z3O0RtNkzXr8vkWMDd3kPC6UfBkc3xoEzRtZjRLc/8Irx/d7yK3DzgXADZjjjgdyDhn0jbfIzEpcOh08x8o8gGX4DlZkyK20gE5Mxyvcx6zEzfkciVN8hpTci5Z8h0TDzjrLvKkQDDTUz3FkT2Tp/nwDwFjsj/XU8kg0ugG0zML1EATcTYZNCcd9EEh1CcltDgptEItdIMwNEM1lIc4dCg9FIZANERFVIxIlBn/07b/whJFvU9FTYtFWzT4XlSqYlRG745GRcpGb5TnchSa3gEJglRIh5RIi9RIjxRJk1RJl5RJm9RJnxRKo1RKp5RKq9RKrxRLs1RLt5RLu9RLh9QeTFRMx5RMy9RMzxRN01RN15RN29RN3xRO41RO55RO69RO7xRP81RP95RP+9RP/xRQA1VQB5VQC9VQDxVRE1VRF5VRG9VRHxVSLdQIrCFSDe7vfLPofq/oPOIr3wMScU7pKlVUNcIMNIANoAAv7hL6rEAaP1VpXHUj5C5RVXHrYNEKupIj4hE3dDUjcHNUf3UizEANhtULzMAIPGI71Q7reBVfmPUifJVQ0WDoBG8x/4dTK60A7pJg61zuHc2O7r5OFfUSJrtg7ObOFWWuFB1vW1+OHQPP7bCVBQNz8P6yA4F1UIV1WPN1AcogV/8SAw8w7MSV+YSg+eJOP6HvL1twP5MuXLcgFCmi6BzvXK8gXSWT7Kgx+gIPL+PV5QAvAyWSTq3uH2ou5ujyEzFP8zZwIa/R8D718BJv8ShTGlcxCazuCf7uMXvx8DDP95Sg6G7u8jJv6DSTAgkPDVLwO2HSXgEVX/M1X00VGzJC7VDP83B2WV3O7RZgZa/gMo8gM6dgMw3PAWM2MGcW/pgOGXOW8/7u8SLPZ23uH4JxGImWM+v18ugU/rLA6xQw6bSx9/+UYGULb+t+7/VS8/mU9h+kwApoL/Dc0ffODnCZDvuazm9bczqZ0+b+ji0vwgk613M/F3RDV3RHl3RL13RPF3VTV3VXl3Vb13VfF3ZjF3YXwGlrd1gdgHPoD+xcEO4AcuZg8x8clulcUzr/kjoLN/YO1yL+jvUaFxMfd/Zq7/bQDjVj73IXoPG6QPAUFE7nDmzjNgtWjx2hbwFSz+jgUQo+NgHbUQEtomi51XH3z3zRkxfrUnInYjiTNgvEc2kFtWltVwPo4Vgvgi1nbwq4ERzbNx4lNzqFMzh5s30tQjrJN35hrlyrr37r0oHN7vIOz06PtjWDd+waEvDwT/BWszf/a24B188fLxId2e5xn3c5URjt+jH/rjd407c6+3dP/1df00EjWo8iRBYgzQ54hTc6r5eFnZNXaQ8lY7CClXdkI7I5k854ZThm69TqkPYAsU5lO9DlIM/x3JHyGNABLZJXVbbmbi4jTbMyI48Y0fY7OVDpGlAxMVHwdpCH//R/vaAbBngjpsAKGpJcxTMj3THptFY6uTY67bhoF8CR0Vg2KRLylK6Nl7Myu6AC5Rg8IdCR0TNxQ7hOG+/l3vHoQjIHs09aubHuSBkw57NTJyIJyvUvX9IkVdkKUhADAQ+Vfy8/9zPrSnmP+VgNoPYu7hLs9BPrXpI+wTUUTZI+f/ka/1twJWOZNLc1MuMWXWsQ7BZPmcEuG91uPqX595JvmDMlQMVYCZ5gjc/5T6GgDCjVZtLZbZETEtWZLn3Tnd0EQbO56BB3nwM6VscuQb0mYlNZCHBVoBeaoRvaoR8aoiNaoieaoivaoi8aozNaozeaozvaoz8apENapEeapEvapE8apVNapVeapVvapV8apmNapmeapmvapm8ap3Nap3c6U2JOoWOQe91XjzFCVnnaqBk1+zwvj3cYHYf6WZ36qKN6UHsRHCfY7MxXChYwXblPWRn2BduVInw6MN/RYa/Aq7GOXAlWU8EuL1kRFlPyYRkWoKWarn2L6fY37SIPex1PjP83zxebjvKeQHgp8AV/tiK6NvVeLjAH+xYPt5JFGGaJUa2PMetwUWwju64z27h87+oajzqj1/asse4uk+sKt/eGengnwmGV17Qtd5CfoO6QF4G7dTTLV7Y1G7elCu0Wz4MJDyJRMCKtDx7t11fPEe0U2H7fV7EhOIHJsyI0OLej+4vQ7gq07h+ZDhblrxp1FwPfz4SLW5RXGxNPj/0gb/b+Qf9Kkf2YuLlHMwsc9vFaWLrne4GoF/p6966TQJNbMx0xEA0aUGvrb/NmFvdgVrHNDsArufEeD20j2ZCb+zsVkiEdnL4rnH1McjFZcoK9mQZHUSJtD+xYFb3BuakVtj7/WTDEby6tC5eal7UlW3nrYLPFLZzGPRRaaxzHCxWac5zHe9zHfxzIg1zIh5zIi9zIjxzJk1zJl5zJm9zJ9UIJ1kARNIDKNaAPRuDJs5wLlcDK8eAiRkARHEDLx/x+8KANzlwjOQIPFIEPNqINYqHNyVzO/4bL+2ANzrwNNCAW1qAjpNwjlOAHvHzOBz0+lCDPNWAE0hwj3jzOLWIEYkHRKQIP+uCYIZ3QL7026jzR/6EN+qAPIn0i/FwjlEARQD0W8oIPFAHTVz3KqXwNQJ3UBb0i+CAWZH3WKZ0jlODUL0ID2kAvHMDXV33Q3zzY15zPL8LSMULXFT3ZOWIEjr0i/1S9NqRd2Ml80nkdyyvizjcCDzTAIvjA20WC2icCD6A9L3C92sd83KPdItYdI9B9Ihyg0TtC3itCA+YdL0Yg2NP9yPvA1vE33P+h3CliDWwd3gXe3P+h3ini4AF+0ff9HwIeIwpeIwae343cAYYgAdL8zCcCChJgCLK94ylC4j8+5Cti5CdC4iliGIag4VP+HxqeIkZA4/Hd3i/eyJVgGBIe4SlCEYbB82B+5X9eI/W9ImR+DRLACS4C5mUef4fB3SmCy3H+yaM+5jXS6Y/eIlaeIyie5G8D5qleyXv9Iq796G2+Ikjd0bPdIw7e6Gtj4cWeya8c5Zsdf61+Ivz9Iv/w/tsPXgmyniP4Xu6LXMr7QAMUgecnAswzYg0Sfw3YfiNK/SI+XS/aIPEHf9hjAeJT/fJj/t+xHSP4APAzQvIxv9qj3PCt3AFAneEhP+0RXyPI/i5k3/Rrn/EVAfKjXBE+3yL03iMa3/aDXyNGIPUNn/ffvfNJPvmFn/n14tEhXts1v/mnf0RQ387P3AEUwc6pn/t7xMzb4Pi7X/zHn/zL3/zPH/3TX/3Xn/3b3/3fH/7jX/7nn/7r3/7vH//zX//3n/8B4p/AgQQLGjyIMKHChQwbOnwIMaLEiRQrWryIMaPGjRw7evwIMqTIkSRLmjyJMqXKlSxbunwJM6bMmTT/a9q8iTOnzp08e/r8CTSo0KFEixo9ijSp0qVMmzp9CjWq1KlUq1q9ijWr1q1cu3r9Cjas2LFky5o9izat2rVs27p9Czeu3Ll069q9izev3r18+/r9Cziw4MGECxs+jDix4sWMGzt+DDmy5MmUK1u+jDmz5s2cO3v+DDq06NGkS5s+jTq16tWsW7t+DTu27Nm0a9u+jXuokN28e/v+DTy48OHEixs/jjy58uXMmzt/Dj269OnUq1u/jj279u2+c3v/Dj68+PHky5s/jz69+vV7FxB8MiXJQPjyk0wRMuXIvyRShCxR8s8Cu22BVxJW7GaFfCAd0d1FT6DhkG8EfpSE/xAKMSgRhgJpCNGD+1nYkBAKhjhiRyIy5GGFGInooUEpghiSiCoW1OJAIp6Y0IsUwvjhPzgKxCKECs04kIAEHaifQEj+I8UV/1wxBZNbKGFFFkoIcQSDANo1hZUPWhFSFzxixOFCQnQhkJglblSmQWJK9GaaYzaEYZsJLbBliEl6hCVDGCrh3kV42vnPn4HGeASgBrWJZ58JGfpRmYo6KtCgcxZUJm8DXZGFo5xi+YQQADJYIYALTBEqkE/cJcSESjhpoBAJ+lifhUKgIeIS+KGphK5WPGHkQHEK9MSBs1bY6a25yrrqFgP6uFsSVPqnBLIwnmljogf+9+Ru7vXK7P8/zt76Yaexxsegrlkc9KZ/3u53YHxuwtiurkK4Ny6EM944oLvrgkuttcvuJgW4v+53n657KivtttW6+6u1xcoq38QK75vEE7pOgSZvKsYasb8HabwrrR7nC+2N8FLso72HEgTyE9bOty2WKl7xrsdCJFvhgQGDyK/KIMvn7r0EyYof0bgmEXO6O/eItLxBN0wtye5iCqJ9V+qndZ8KXpGgqAFaiEaWUuDlrBRLTPnPFFe8GmWfGMraxRJoKOHsP1n8tzewBA37j91wF+qfmFZ0sbcSe/t4RKkaLmEl5OmiCSTlWxQMea9ZVPjEm4n3zaKIk7utd373hrpqQe1aaST/6VlEqTq9trIuRKgZiw50lhYyuADqSyzxhMZLTO7oE1IgzvcSbTuJ88KHBx55Fgy+jcbwhQsOJfTd6g7kEYLnXaeFbitRPe+oG/S9rdzbbnv4yw++M6CXjl9+4QNBvj2ptb8Z/hJiphu832kIS+4bX/biFywgWemAz6Of9XpXu7ktMG7cg57mfhfAMf0pP4xTAgcdxSCjNWla//AZue4CrCxI4Vdiu1Ko9DM3/YCQSfpJVex4IyD9uJBBq+qTFGpooSWobUp/ql2hfmhEG/XGSkY8wtmm0KVV/fAfqTrCFRTGw1BtKQkD3JOwbCUfHoptP/P6Iq0IV6grEjB37mMc/wixZERHWcFJU7RdCynVJxceUUMM4iHj/uFCHK2xezMMnxYJ10WDzHCQacTi7mp3R9uhkUZi62MSgaSgQUIxC6sypBsVZMnuGTKSJ8qUfAIJxFHBUZRgBCQkuadHJzqKSBt6ZG/G5bEkGUmWB6qQfvJmFyko6EoCAhAqoSbDU07JN2sCXB4jmLuUResIXQCb6QjXmzZhS1xw7E2hFiDEK/WGP1n4H4ZKBcgFJDJ2f9SfMV9Wyy21C4YWkkI5GTnILr4xkVkAkzRvZEw80jObWVvlHwOZyQrCUZlKGKUq13k0hjLSnuZ85CGPaadDhjKirPxmONu40Fp20aGufOEkMf9Z0j5p1KCDPBEqw+ebJNHypN07WqKMdjkqSSsLd8PW5e5ityfgTQrwedsB8dSpP1ZJXE8kkPf8Zsb73S17iZyCU5XXqn/8D0RScE8Xyjambb6wq1pFwwtRZ9VCLYFzFRVIk/RmhS5CVU7trKeT+jlXQNpTCcKrK1tBVbscgtR7wBNeF7tQMIGk1XvL21623OpVsN7VegLBXpSwB1hgYWmpPy0g9SjLuLxy9myD/Cv3MGRACqKxdwRxYJswq7uzQnOScCwsBgObT/EZVbWZWtcBk+RaNs7uSRTUEFm/ikGSzXWmPzpjF+7Dwcv5p5PQXZNcHoQgrhlLPgK62okmxsH/WB0vgTQFb61QKl40PVcIx/Og6KDbuLAuTJ3w5WZW0/sPXFlhCmiYkX0ohjHyzu28/00QeVdGrTOqSL/81Zu7pHUfjAHsPxjrj8cOdDyEPdhGoISv00JGrHhVrGby6ZSuMhYvHUbYQgWWGdCSQF7wJtO9SWDw3Va8slmdSEVZHUiLZ2oxGVloXASi8YuLBjwHn9jIOSbaeW0k4jNqGMS04vHGnEzjI8B3wve6FHuaAp+xEEolYTbJ8JBCqS//hWljmSlL2GwSeBKluWqus53vjOc863nPfO6zn/8M6EALetCELrShD43oRCt60YxutKMfDelIS3rSlK60pS+N6UxrGnrTnO60pz8N6lCLetSkLrWpT43qVKs6JgEBADs=" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div> text/html 2019-05-16T05:51:16+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir استفاده 600 هزار مشترک شرکت اینترنتی از آنتی ویروس های دورانتاش http://www.disna.ir/post/6337 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در چند روز آینده طی تفاهم نامه ای ، بیش از 600 هزار مشترک یک شرکت اینترنتی ( FCP )، تحت حفاظت آنتی ویروس های <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> قرار میگیرند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش از مطرح ترین و پیشروترین شرکتهای توزیع کننده نرم افزارهای آنتی ویروس در ایران است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دورانتاش طی سالهای اخیر با شرکتهای مختلفی از جمله شرکت های ارائه دهنده سرویس های اینترنتی از جمله <a href="http://www.asiatech.ir/webroot" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">آسیاتک</a>، مبناتلکام، شهراد شبکیه ( صفرویک پرداز ) و داتک، همکاری داشته و این شرکتها آنتی ویروس های شرکت دورانتاش را به مشتریان خود پیشنهاد داده اند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">طی همکاری جدید شرکت دورانتاش با این شرکت اینترنتی، مشترکان میتوانند برخی آنتی ویروس های شرکت دورانتاش را با تخفیف بسیار ویژه 70 درصدی ( 70% ) خریداری کنند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همچنین به همه مشترکان شرکت اینترنتی، آنتی ویروس اندرویدی و مرورگر امن اندرویدی به صورت رایگان ارائه می شود.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-05-16T05:51:16+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir غول امنیتی Trend Micro، گزارش عملکرد فصل اول سال 2019 را منتشر کرد. http://www.disna.ir/post/6336 <div align="justify"><font color="#660000"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا، غول امنیتی ترندمیکرو، گزارش عملکرد فصل اول سال 2019 را <a href="https://newsroom.trendmicro.com/press-release/earnings/trend-micro-reports-solid-first-quarter-2019-results" target="_blank" title="">منتشر کرد</a>.</font></b></font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a><br></font></font></font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مطابق چند سال اخیر کمپانی ترندمیکرو در فصل اول سال 2019 با رشد خوبی روبرو بوده است که بیشتر ناشی از موفقیت های بیشتر ترندمیکرو در بازار امنیت کسب و کارها و شرکتهاست.</font></div><br> text/html 2019-05-14T05:28:37+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شناسایی دوباره نقص امنیتی در آنتی ویروس های روسی کسپرسکی http://www.disna.ir/post/6335 <div><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="216" height="44"><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">محققان امنیتی مجددآ در آنتی ویروس های کسپرسکی، آسیب پذیری امنیتی <a href="https://www.securityweek.com/remote-code-execution-flaw-found-kaspersky-products" target="_blank" title="">شناسایی</a> کردند.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">مدت زیادی بود که خبری از شناسایی آسیب پذیری امنیتی در آنتی ویروس های کسپرسکی منتشر نمیشد که عمدتآ به دلیل عدم علاقه متخصصین امنیتی به گزارش نقص های امنیتی به این شرکت است.</font></font><br><font class="text4"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2019-05-13T07:05:38+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir هک 3 شرکت آنتی ویروس آمریکایی http://www.disna.ir/post/6334 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش دیسنا ، یک شرکت آمریکایی با نام Advanced Intel با گروه هکری <a href="https://arstechnica.com/information-technology/2019/05/hackers-breached-3-us-antivirus-companies-researchers-reveal/" target="_blank" title="">روبرو</a> شده است که مدعی است اطلاعات 3شرکت آمریکایی عرضه کننده آنتی ویروس را سرقت کرده است.<br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">محققان امنیتی در اینترنت با گروهی با نام Fxmsp روبرو شدند که قصد دارد اطلاعات مربوط به 3&nbsp; شرکت آمریکایی آنتی ویروس را بر روی اینترنت به فروش برساند.</font></div> text/html 2019-05-13T07:05:38+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ادامه طرح تخفیفی آنتی ویروس های دورانتاش http://www.disna.ir/post/6333 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه طرح تخفیفی آنتی ویروس های دورانتاش</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش، توزیع کننده پیشرو نرم افزارهای آنتی ویروس، اعلام کرد برای دوره دیگری طرح های فروش ویژه آنتی ویروس های خود را تمدید کرده است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای خرید آنتی ویروس های خانگی با گارانتی اصلی دورانتاش به این <a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">لینک</a> مراجعه کنید.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش</font></b></a></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">www.ddn.ir</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">www.durantash.com</font></b></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span></span></font></font><br></p><div align="justify"><br></div><p align="justify"><font size="2"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></p></font></font></font></font></div> text/html 2019-04-23T08:13:40+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir نقاط قوت و ضعف آنتی ویروس های Webroot http://www.disna.ir/post/6332 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> در این یادداشت قصد داریم نقاط قوت و ضعف شرکت و آنتی ویروس های وبروت Webroot را بررسی کنیم.</font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><div><img src="http://itwatchit.com/wp-content/uploads/2016/05/webroot.jpg" alt="" width="553" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0" align="bottom"></div></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><b>نقاط ضعف Webroot </b></font><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عدم حضور در اکثر تستهای مقایسه ای، مخصوصآ دو وب سایت AV-Comparatives و&nbsp; AV-TEST <br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وبروت چند سال پیش به طور رسمی از تستهای این 2 وب سایت خارج شد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وبروت اعلام کرد که تستهای این وب سایت های مطابق با دنیای واقعی تهدیدات و براساس سیستم حفاظتی پیشرفته آنتی ویروس های این شرکت نیستند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">جالب است بدانید غول آنتی ویروس سایمنتک نیز چند سالی از تستهای AV-Comparatives خارج شده بود.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای اکثر مدیران و کارشناسان خبره امنیتی و شبکه در دنیا، ین وب سایتهای تست و مقایسه آنتی ویروس ها، معیار و ملاک نیستند.<br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://disna.ir/post/6332" target="" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">نقاط قوت Webroot </font></b></font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2019-04-19T07:58:09+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir دانلود و نصب جدیدترین آنتی ویروس تحت شبکه Trend Micro http://www.disna.ir/post/6326 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://realprotect.net/wp-content/uploads/2019/03/Apex-One-Grafik-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا به نقل از <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a>، چندی پیش کمپانی مطرح و پیشرو ترندمیکرو که از جمله شرکتهای بزرگ و رهبر بازار آنتی ویروس در دنیاست، از جدیدترین نسخه آنتی ویروس های تحت شبکه با نام تجاری Apex One رونمایی کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس تحت شبکه Apex One قرار است جایگزین آنتی ویروس تحت شبکه OfficeScan XGen شود که از پرفروش ترین آنتی ویروس های تحت شبکه در دنیاست.</font></div> text/html 2019-04-19T01:06:32+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir دیسنا : اولین خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها http://www.disna.ir/post/6194 <div class="entrytop"><div class="div18"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font color="#330000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> <br></font></b></font></div><div class="div18"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font color="#330000"><a href="http://www.disna.ir/post/6193" target="_blank" title="">کسپرسکی یا وبروت ؟ ( Kaspersky or Webroot )</a><br></font></b></font></div><div class="div18"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font color="#330000"><br></font></b></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><a href="http://www.disna.ir/post/list" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div class="entrytop"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/6300" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها">جدیدترین مقایسه قیمت آنتی ویروس های اصلی و اورژینال در ایران</a></font></b></div> text/html 2019-04-13T19:32:41+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir فرصت دانشجویان مجتمع فنی تهران برای دریافت آنتی ویروس هدیه تمدید شد http://www.disna.ir/post/6325 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">سال گذشته بین شرکت دورانتاش و موسسه آموزشی مجتمع فنی تهران توافق شد تا دانش‌پذیران مجتمع فنی از آنتی ویروس‌های شرکت دورانتاش به صورت رایگان استفاده کنند. اکنون این توافق برای مدت محدودی تمدید شده و دانش‌پذیران بیشتری از مجتمع فنی تهران امکان دریافت آنتی ویروس‌های دورانتاش را به صورت هدیه دارند.</span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/d703208476654d5ca7ab99ee37563b94/dadd5a158b224b4dac792195312d2851.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></div> text/html 2019-04-08T07:45:01+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir گزارش مشترک Trend Micro و پلیس سایبری اروپا ( EC3 ) http://www.disna.ir/post/6323 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://documents.trendmicro.com/images/TEx/articles/cyber-telecomcrime-report-2019.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش دیسنا ، پلیس سایبری اروپا ( Europol’s European Cybercrime Centre (EC3) ) با همکاری شرکت ترندمیکرو Trend Micro، گزارشی را درباره خسارات حملات سایبری به زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی و سرویس های 5G و&nbsp; IOT تهیه و منتشر کردند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2019-04-08T06:30:46+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir راهکار امنیتی Trend Micro’s Telecom گواهی VMware-Ready دریافت کرد http://www.disna.ir/post/6322 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://www.itsecurityguru.org/wp-content/uploads/2019/01/VMware.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا به نقل از ترندمیکرو، کمپانی ترندمیکرو ( رهبر جهانی در راهکارهای امنیت سایبری ) اعلام کرد که راهکارهای telecom IoT security solution, Virtual Network Function Suite (VNFS) موفق به <a href="https://newsroom.trendmicro.com/press-release/commercial/trend-micros-telecom-security-solution-receives-vmware-ready-certification" target="_blank" title="">کسب گواهی نامه</a> VMWare - Ready از کمپانی VMware شدند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2019-04-04T16:48:38+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تیتر جدیدترین اخبار حوزه امنیت سایبری و آنتی ویروس ها ( فروردین 1398 ) http://www.disna.ir/post/6321 <div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> تیتر جدیدترین اخبار حوزه امنیت سایبری ( فروردین 1398 ) </font></b><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> <a href="https://t.me/durantash/2968" target="_blank" title="">گزارش مشترک پلیس اروپا و ترندمیکرو درباره خسارت حوادث سایبری در حوزه مخابرات و ارتباطات </a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></div><div><b><br></b></div><div><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></div><div><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> <a href="https://t.me/durantash/2968" target="_blank" title="">ترندمیکرو ZDI بابت شناسایی آسیب پذیری های امنیتی،&nbsp; 375 هزار دلار و یک&nbsp; ماشین تسلا 3 به کارشناسان امنیتی پاداش داد. </a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></div><div><b><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><br></font></font></font></font></font></b></div><br> text/html 2019-03-29T09:25:24+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir حذف فضای ذخیره سازی کلود از ماگزیمم سکیوریتی http://www.disna.ir/post/6320 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> شرکت امنیتی ترندمیکرو&nbsp; Trend Micro، پنج گیگابایت فضای ذخیره سازی کلود که با نام SafeSync بر روی آنتی ویروس های مالتی دیوایس ماگزیمم سکیوریتی ارائه میشد را حذف کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><img src="https://service.pcconnection.com/images/inhouse/8E3A82AA-20CB-4CC7-B154-72291EA20DA0.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-03-29T07:15:14+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir مشتریان Webroot صاحب اکانت LastPass Premium می شوند. http://www.disna.ir/post/6319 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/EHTzpOGx3X8iIqQbm5fSjjPo6MGxx2oDNRP8dzmbrH8JUuw5pRGeSx53wlOLktExnT4" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="justify"><img src="https://img.purch.com/r/750x450/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9ZL0svNzM2MDc2L29yaWdpbmFsL0xhc3RQYXNzX0JCLmpwZw==" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">طبق توافق صورت گرفته بین 2 شرکت Webroot و&nbsp; LastPass ، مشتریان آنتی ویروس های وبروت که دارای مدیریت پسورد هستند، اکانت LastPass Premium می شوند.</font></div>